ÇALIŞANLARIMIZ BİZİM EN ÖNEMLİ DEĞERİMİZDİR

İnsan Kaynakları olarak; Revar kültürünün bir parçası olmanın ötesinde bu kültürün yaratılmasında ve yaşatılmasında önemli bir rolümüz bulunmaktadır. Toplu Taşıma ve Ticari Araç sektöründeki öncü konumunu sürdürerek çalışanlarının ve müşterilerinin beklentilerini karşılamak, çalışana değer vermek, değişime açık ve lider bir şirket olarak kaynaklarını en etkin şekilde kullanmak, önce insana, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uygun, sürekli gelişen ve geliştiren, gücünü çalışanlarından alan bir anlayış ile müşteri odaklı yaklaşımı ilke edinmek, insan gücünü etkin ve verimli olarak kullanmaktır. Şirketimizin üst düzey iş performansı ortaya çıkarmalarını sağlamak amacıyla vizyon sahibi ve isteğe sahip olan çalışma arkadaşlarımızla beraber, tüm çalışanlarımızın gelişimlerini, başarılarını ve kariyer yolculuklarını desteklemekteyiz.

 

Revar İnsan Kaynakları Politikamız; Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda “doğru zamanda doğru iş için doğru insan” ilkesini izleyerek insan kaynağı ihtiyacını nitelikli işgücü ile karşılamak; çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak; çalışanlarımızın yükselmelerine, başarılı olmalarına, performanslarının değerlendirilmesine ve memnuniyetlerini arttırmaya olanak sağlayacak sistemler geliştirmek ve sürekliliğini sağlamaktır. ‘’İnsana yapılan yatırım, kuruma katkısı en yüksek yatırımdır.’’ Bilinci ile genç ve başarılı yönetici adaylarımızı bünyemiz dahilinde yetiştirmek ve performansı yüksek çalışanlarımızı destekleyerek gelecekteki potansiyel insan kaynağımızı belirlemek, çalışanlarımız en büyük sermayemiz, güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak hedefimizdir.

 

İşe Alim Süreci; Şirketimizi geleceğe taşıyacak, Revar değerlerine sahip, şirket kültürümüze uyumlu, işe en uygun nitelikteki işgücünü bilimsel ve teknik yöntemlerle seçmeyi ve doğru pozisyon için işe almayı hedefleriz.

Cv Gönder

Gönder

REVAR OTOMOTİV SAN. ve TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a)Veri Sorumlusunun Kimliği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak şirketimiz Revar Otomotiv San. Tic. ve A.Ş. tarafından aşağıda açıklananlar dâhilinde işlenecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
İnternet sitemize kayıt/üye olunması, iş ve staj başvuru formlarının doldurulması yoluyla toplanan kişisel verileriniz, şirketimizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde iş ve staj başvurularının kabul edilmesi amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dâhilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Bu amaçla toplanan kişisel verileriniz sadece şirketimiz tarafından işlenmekte, yasal zorunlulukların getireceği herhangi bir sebep haricinde, herhangi bir üçüncü kişi/kuruma aktarılmamaktadır.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz, internet sitemize üye girişi yapılması ve internet sitemizde mevcut iş ve staj başvuru formlarının doldurulması yoluyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinin d ve e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili şirketimize yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde tarafınıza ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul’ca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ile belirlenen haklarınızın kullanımına dair taleplerinizi;

 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemlerle
  ve/veya
 • Açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü posta yoluyla ya da noter kanalıyla, DOSAB Orkide cad no: 3 Osmangazi/BURSA adresine iletebilirsiniz.